เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1010297-8 กมลภพ ส้มจีน 04112-2 สถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม - ASI คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210194-5 กิตติชัย ดวงบุบผา 04112-2 สถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม - ASI คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010226-7 โฆษิต อัครชัยดำรงเดช 04112-2 สถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม - ASI คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010313-3 ภวินท์ ปฐมพงศ์พิทักษ์ 04112-2 สถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม - ASI คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010235-8 วิรดา จันทะโสภณ 04112-2 สถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม - ASI คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010148-3 สวรส แสงสิน 04112-2 สถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม - ASI คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010349-7 สาริกา เสนแสนยา 04112-2 สถิติประยุกต์สำหรับวิทยาการวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรม - ASI คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ