เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
2210286-7 คมสัน บัวมมาก 02303-0 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) - TTE-Pow.-R คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2210335-2 ธนาธิป คงสกุล 02303-0 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) - TTE-Pow.-R คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2210063-0 พณิดา ใจมั่น 02303-0 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) - TTE-Pow.-R คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2210314-7 ฤทธิเดช รังษี 02303-0 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) - TTE-Pow.-R คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2210083-8 อธิชาติ แก้วสถิตย์ 02303-0 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) - TTE-Pow.-R คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ