เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1610006-7 ธนบดี วิกิตรจานล 06102-3 วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ - IEM คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ