เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
2210260-2 ธาริตา คุ้มทรัพย์ 06305-0 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี) - INET-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2220017-4 พีระพัฒน์ วิวัฒน์กสิกิจ 06305-0 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี) - INET-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2030001-8 วชิรวิทย์ จุโฬทก 06305-0 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี) - INET-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2030006-7 อนุชา แสนเจริญ 06305-0 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี) - INET-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2010027-7 อัศวพล รัตนภักดี 06305-0 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (หลักสูตรเทียบโอน 3 ปี) - INET-R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ