เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1230006-7 กชพรรณ อภิสิทธิ์พงศ์ 12108-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์  - ILet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1030012-7 กฤษณพงศ์ โซนพุดซา 12108-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์  - ILet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1510112-4 ธันยพร บุญสอน 12108-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์  - ILet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1130021-7 วารุณีย์ ดุษดี 12108-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์  - ILet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ