เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
2110035-9 กฤษณะ สังฆะชัย 03328-0 เทคโนโลยีเครื่องกล (ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน) - AcT-T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110237-1 กฤษดินทร์ ค้ำชู 03328-0 เทคโนโลยีเครื่องกล (ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน) - AcT-T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110133-2 ก้องภพ คงปาน 03328-0 เทคโนโลยีเครื่องกล (ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน) - AcT-T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110181-1 กิตตินาท สุ่มสาย 03328-0 เทคโนโลยีเครื่องกล (ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน) - AcT-T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110007-8 จิรนล วรเจริญ 03328-0 เทคโนโลยีเครื่องกล (ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน) - AcT-T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110040-9 ชนิกานต์ ศรีกุญชร 03328-0 เทคโนโลยีเครื่องกล (ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน) - AcT-T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110225-6 ณรงค์ ขุนฤทธิ์ 03328-0 เทคโนโลยีเครื่องกล (ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน) - AcT-T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110011-0 นนท์นที บงแก้ว 03328-0 เทคโนโลยีเครื่องกล (ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน) - AcT-T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110226-4 ภาณุมาศ คงวารี 03328-0 เทคโนโลยีเครื่องกล (ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน) - AcT-T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110066-4 ภูธน ศรีแก้ว 03328-0 เทคโนโลยีเครื่องกล (ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน) - AcT-T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110078-9 มีนตรา เรืองศิริ 03328-0 เทคโนโลยีเครื่องกล (ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน) - AcT-T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2130011-6 วริศนันท์ สุรวัฒนาวรรณ 03328-0 เทคโนโลยีเครื่องกล (ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน) - AcT-T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110002-9 ศิรินภา มีทรัพย์ 03328-0 เทคโนโลยีเครื่องกล (ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน) - AcT-T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110021-9 อัครเดช ศิริวรรณ 03328-0 เทคโนโลยีเครื่องกล (ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน) - AcT-T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110047-4 อานนท์ ศาลางาม 03328-0 เทคโนโลยีเครื่องกล (ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน) - AcT-T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110228-0 เอกลักษณ์ อ่อนผา 03328-0 เทคโนโลยีเครื่องกล (ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน) - AcT-T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ