เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1210639-9 ทรงภูมิ ธรรมจารี 02106-2 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม - TE-Elec. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ