เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1110550-9 โกศล ง้าวแก้ว 12103-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - MAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1120003-7 ณิชารีย์ สีลาภักดิ์ 12103-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - MAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1110188-8 เบญญากร คำศรีพล 12103-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - MAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1130009-2 พันธวัธ ปลิพรมราช 12103-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - MAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1110506-1 รัชกร ไชยโพธิ์ 12103-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - MAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ