เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1110197-9 วรัชญ์ ศรีตันตนานนท์ 03107-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์และอุตสาหกรรมยาง - PoET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ