เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1110025-2 ธนวัฒน์ ผดุงชอบ 01114-2 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ - MHE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110086-4 ธนาวุธ มณีวงษ์ 01114-2 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ - MHE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110495-7 ธุวานนท์ หลีเกษม 01114-2 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ - MHE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110580-6 นรเศรษฐ์ แสนสุด 01114-2 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ - MHE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110516-0 นิศาชล พิมพ์ขันธ์ 01114-2 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ - MHE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110387-6 พรรณธิดา เดชพันธุ์ 01114-2 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ - MHE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110141-7 พันรภา พันธวิทย์ 01114-2 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ - MHE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110139-1 ศศิกานต์ เกิดศรี 01114-2 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ - MHE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110234-0 ศิวกร วงษ์หนู 01114-2 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ - MHE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110055-9 อธิวัฒน์ กรรมารางกูร 01114-2 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ - MHE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ