เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1210278-6 จิรายุ จุ้ยจิตร 04215-2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010201-0 ชุติภา เปี่ยมทอง 04215-2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1020005-3 ญาณพัฒน์ โพธิ์ศรี 04215-2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010038-6 ณัฐกมล ขันกำเหนิด 04215-2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1110525-1 นฤมล นิยะกิจ 04215-2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010345-5 นิษฐา วงษ์วันทนีย์ 04215-2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010355-4 ประมศวร์ แก้วภักดี 04215-2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1110512-9 วรวุฒิ ณัฐภัคจิดาภา 04215-2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010086-5 ศุภกานต์ สมัยเลิศ 04215-2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010089-9 สุชัญญา ยินบัว 04215-2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ