เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1230031-5 พีรวัฒน์ ศรีใสคำ 12101-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง - EAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1210516-9 ภูมิอนันต์ มีมา 12101-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง - EAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
1210727-2 ศุภวัฒน์ ทองชัยประสิทธิ์ 12101-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง - EAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ