เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1110192-0 กันตินันท์ จันทร์กระจ่าง 01115-3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110535-0 จักรี จิระกิตติวุฒิ 01115-3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110255-5 จุฑาทิพ สุนทะวงค์ 01115-3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110455-1 ฐานิดา ผลพฤกษา 01115-3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110209-2 ณัฐสิทธิ์ มีกำเนิด 01115-3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110389-2 นรบดี จันที 01115-3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110256-3 ภูริณัฐ มณีเอี่ยม 01115-3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110416-3 สุนทรี เดิมสันเทียะ 01115-3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110347-0 อภิญญาธร รักษาสัตย์ 01115-3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ - LE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ