เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1120002-9 วิภาส กันทะเตียน 06106-3 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต - MM คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ