เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1230036-4 ชนิสรา สระทองเเฝง 02111-3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  - CED คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210477-4 ชีวารัตน์ พยัฆเนตร 02111-3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  - CED คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1230033-1 วรชาติ ศรีบุรินทร์ 02111-3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  - CED คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210805-6 ศราวุธ บุญประครอง 02111-3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  - CED คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1220017-6 ศิริประภา สมบัติคำ 02111-3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  - CED คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ