เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1010056-8 กฤชชัย ไชยาคำ 04114-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210873-4 กฤติยาณี ก๋งเจริญ 04114-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210552-4 จิรัฐพงศ์ พงศ์เทพูปถัมภ์ 04114-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010362-0 จิรายุทธ แย้มสรวล 04114-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1030018-4 ชนาภา ผันอากาศ 04114-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010218-4 ณัฐวิกา จูมพลา 04114-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1510075-3 ธรรมปพน พูลเจริญ 04114-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010090-7 นนท์ธเณศ นามวงศ์ 04114-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210058-2 พงศธร บัวขาว 04114-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210771-0 วรัญญา สิทธิจันทร์ 04114-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210781-9 ศตวรรษ ศรไชย 04114-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210226-5 สิรวิชญ์ ตาทิพย์ 04114-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210042-6 อาณกร ชินเชษฐ 04114-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ - MC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ