เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1230003-4 ดิเรก ปวนคำ 02111-2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  - CED คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210855-1 ทักษญา เชื้อนาคา 02111-2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  - CED คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210164-8 วลัยกร อินทเกษร 02111-2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  - CED คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210687-8 ศุภกิตติ์ เณรตาก้อง 02111-2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  - CED คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210086-3 ศุภากร เจริญธง 02111-2 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  - CED คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ