เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1510024-1 ชนากานต์ ชูวิเชียร 03110-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต - InET (P) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110186-2 อริยาภรณ์ นิมิตนเรศกิตติ์ 03110-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์และการผลิต - InET (P) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ