เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1410059-8 กฤติยาภรณ์ อ่อนจันทร์ 11103-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - AAP.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410123-2 กัญญาณัฐ สมศรี 11103-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - AAP.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410022-6 คมกฤต เพชรทินภัทร 11103-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - AAP.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410076-2 จิราภา สุขขี 11103-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - AAP.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410065-5 ญาณ์นภัส ยี่บุญ 11103-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - AAP.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410121-6 ณัฐกฤษณ์ มีรัตน์ 11103-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - AAP.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1420001-8 นภสร อุปรัตน์ 11103-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - AAP.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410103-4 ปนิดา เจริญภักดิ์ 11103-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - AAP.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410060-6 ปราณปริยา สุพร 11103-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - AAP.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410107-5 โปรดปรานต์ จีรังสวัสดิ์ 11103-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - AAP.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410129-9 พสิษฐ์ พิบูลย์นำชัย 11103-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - AAP.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710013-2 พิชญะ ตระกูลบุญ 11103-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - AAP.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410026-7 เพ็ญพิชชา ทรัพย์ห่วง 11103-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - AAP.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410003-6 วรัชยา สอาดเอี่ยม 11103-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - AAP.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410091-1 ศักดิ์สิทธิ์ ครุฑเสือ 11103-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - AAP.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410047-3 สมพร ชื่นตา 11103-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - AAP.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410048-1 สิเนรุ จุติวัธนชัย 11103-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - AAP.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410085-3 สิริยากร พรหมมิ 11103-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - AAP.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710019-9 เสาวลักษณ์ วรผล 11103-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - AAP.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410041-6 อริยะ พึ่งศรี 11103-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ - AAP.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ