เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1110075-7 กาญจณ์กิจพงศ์ บุญทริกศิริ 01120-3 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) - I-ME คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110063-3 ธรรศ ศรีประสิทธิ์ 01120-3 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) - I-ME คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110430-4 ศาสตร์ศิลป์ อนุบุตร 01120-3 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) - I-ME คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ