เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1630035-2 กานต์ธิมา แก่นสา 14102-2 การบัญชี - BAcc คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ
1210604-3 เขตต์ตวัน หยู่หนูสิงห์ 14102-2 การบัญชี - BAcc คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ
1610061-2 ณัฐธิดา ประพฤติดี 14102-2 การบัญชี - BAcc คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ
1630029-5 ธัญญารัตน์ บุญแรง 14102-2 การบัญชี - BAcc คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ
1610077-8 นภัสวรรณ แสนหาญ 14102-2 การบัญชี - BAcc คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ
1610056-2 พัทรพงศ์ ขะบูรณ์ 14102-2 การบัญชี - BAcc คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ
1010374-5 มณฑิรา ชีตารักษ์ 14102-2 การบัญชี - BAcc คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ
1010200-2 ศุภณัฐ เอกวงษ์ 14102-2 การบัญชี - BAcc คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ
1010244-0 ศุภวิชญ์ เอกวงษ์ 14102-2 การบัญชี - BAcc คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ
1630011-3 สมพล สร้อยโสม 14102-2 การบัญชี - BAcc คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ
1630016-2 ไอลดา ชนะชล 14102-2 การบัญชี - BAcc คณะบริหารธุรกิจ ดูกำหนดการ