เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
2110118-3 กนกพล ภู่พวงทอง 03308-0 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เทคโนโลยีการจัดการการผลิตยานยนต์) - AmT-R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110233-0 ณิชาคริษฐ์ จันทร์เงิน 03308-0 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เทคโนโลยีการจัดการการผลิตยานยนต์) - AmT-R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110095-3 ประสพศักดิ์ ปุริวัน 03308-0 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เทคโนโลยีการจัดการการผลิตยานยนต์) - AmT-R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110104-3 พงศธร เอี้ยวสุวรรณ 03308-0 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เทคโนโลยีการจัดการการผลิตยานยนต์) - AmT-R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110054-0 สรวิชญ์ ชื่นชูใจ 03308-0 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เทคโนโลยีการจัดการการผลิตยานยนต์) - AmT-R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110003-7 สรวุธ รอดเกิด 03308-0 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เทคโนโลยีการจัดการการผลิตยานยนต์) - AmT-R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110069-8 สุเมธ ธิตะปัน 03308-0 เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เทคโนโลยีการจัดการการผลิตยานยนต์) - AmT-R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ