เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1110529-3 พีรพล ธิเหมียน 02103-3 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ - TT คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110397-5 ภาคิน บุญเกิด 02103-3 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ - TT คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110208-4 ภูบดินทร์ ศรีวิโรจน์ 02103-3 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ - TT คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110136-7 สืบตระกูล สุภาภรณ์ 02103-3 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ - TT คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ