เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1210562-3 กนกประภา กาวิโล 04111-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CSB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010023-8 จักรพันธ์ ภู่พูนทรัพย์ 04111-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CSB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210941-9 จีรวัฒน์ จินตกสิกรรม 04111-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CSB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010322-4 ณัฎฐาพจน์ ลาภพัฒนโสภณ 04111-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CSB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210299-2 นฤเทพ อุ่นใจ 04111-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CSB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010277-0 นิชาภา ศรีอรัญญ์ 04111-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CSB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010380-2 พัชรพล บุญอินทร์ส่ง 04111-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CSB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010383-6 รดา สุขเสียงศรี 04111-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CSB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010219-2 รัชกฤช นิธิชยากุล 04111-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CSB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210690-2 วิชญาดา กิตตินัฏพงศ์ 04111-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CSB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210726-4 วิษณุ คำใบศรี 04111-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CSB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010035-2 สรชัช ศิลาพันธ์ 04111-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CSB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010335-6 สรวิศ ลัภโต 04111-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CSB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010174-9 สุวรรยา ใจปลื้ม 04111-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CSB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210232-3 อนวัช เอกศุภมาศ 04111-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CSB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010179-8 อิทธิมนต์ บัวจันทร์ 04111-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) - CSB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ