เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1010389-3 ขุนพล ทัศนวิสุทธิ์ 04113-2 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010175-6 ณรรฐพล ภู่นาค 04113-2 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210856-9 ณัฐจักร์ ภูวนาถอภิรมย์ 04113-2 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010065-9 ณัฐวุฒิ มากุดเวียน 04113-2 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010193-9 ธนพัฒน์ เพ็ชรโป๊ะ 04113-2 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210233-1 วชิราวฒิ เลิศศิริสวัสดิ์ 04113-2 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1210866-8 วรฉัตร ศรีภักดี 04113-2 สถิติธุรกิจและการประกันภัย - ASB คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ