เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
2210103-4 กิตติพร ขุนศรี 03327-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ - RAET-2T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2010028-5 ณัฐวุฒิ วังอาจ 03327-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ - RAET-2T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2210244-6 เตชาภัค ทับพุ่ม 03327-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ - RAET-2T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2010017-8 ปรีชา คำสมัย 03327-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ - RAET-2T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2210030-9 ภูวกร ทวิโชติเกษม 03327-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ - RAET-2T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2210249-5 วิรุฬห์ แพงไตร 03327-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ - RAET-2T วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ