เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1110196-1 กันตธีร์ บิตุเรศ 02103-2 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ - TT คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110247-2 ณิชาภัทร นากทองแก้ว 02103-2 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ - TT คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210686-0 ธนัท อินทร์ยัง 02103-2 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ - TT คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ