เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1010058-4 จิรายุตม์ อยู่อ่วม 04119-2 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ - SDA คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1110047-6 นพวินท์ ระงับทุกข์ 04119-2 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ - SDA คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010205-1 นภัสสร วัฏฏานนท์ 04119-2 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ - SDA คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010270-5 พรภวิษย์ แซ่ซิ้ม 04119-2 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ - SDA คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ
1010003-0 วศินีฐ์ อัครประสิทธิ์ 04119-2 วิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ - SDA คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ดูกำหนดการ