เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
2210222-2 ชัยณรงค์ บุญมา 18301-0 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ - NAAT-R อุทยานเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
2230010-7 ณัฐนันท์ แก้วทอง 18301-0 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ - NAAT-R อุทยานเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
2030010-9 ณัฐพงษ์ วรนุช 18301-0 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ - NAAT-R อุทยานเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
2030011-7 พศิน สิงห์ชัย 18301-0 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ - NAAT-R อุทยานเทคโนโลยี ดูกำหนดการ
2030002-6 ศุภวิชญ์ บำรุงทรัพย์ 18301-0 เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ - NAAT-R อุทยานเทคโนโลยี ดูกำหนดการ