เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1110240-7 คอลิด หมื่นระยาภักดี 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110142-5 ชินกฤต วงษ์จันทร์อินทร์ 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110268-8 ฐิติพงศ์ สายถิ่น 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110254-8 ณภัทร ชุมอักษร 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110011-2 ทวีพร เจียมสุวรรณกุล 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110488-2 ธีธัช เพชรชื่นสกุล 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110477-5 ธีร์ธวัช เจริญพิพัฒน์สกุล 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110324-9 นภัสวรรณ ชำนาญมนต์ 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110319-9 ปริญญา แสงอ่อนตา 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110630-9 แพรวา คล้ายใจตรง 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110472-6 ภาส์ศุทธิ บุญศิริ 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110260-5 วณัฐสนันท์ ตุ้มมล 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110479-1 ศุภโชค พันทะมนต์ 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110265-4 สุรีรัตน์ เพ็งพาลา 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110579-8 ออมสิน อ่อนละมูล 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110503-8 เอื้อณัฐิ ใจดี 01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ  - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ