เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1210338-8 กรณ์ดนัย ลายภูษา 01119-2 วิศวกรรมเครื่องมือวัดและอัตโนมัติ - InAE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ