เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
2030012-5 กิตินันต์ แสนธิวัง 06306-0 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง) - MMT -R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2210045-7 ซีตีฮายา เจะกายอ 06306-0 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง) - MMT -R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2020007-7 ธนกฤต ขุนอินทร์ 06306-0 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง) - MMT -R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2030008-3 ธีรเดช ชมชื่น 06306-0 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง) - MMT -R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2020010-1 บุษกร ศักดี 06306-0 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง) - MMT -R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2210300-6 พัทราวุธ ดอนงาม 06306-0 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง) - MMT -R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2030017-4 พีรพล เจริญสุข 06306-0 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง) - MMT -R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2120005-0 พีรวิชญ์ สีทา 06306-0 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง) - MMT -R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2130008-2 ภาณุวิชญ์ เสาะสมบูรณ์ 06306-0 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง) - MMT -R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2220009-1 วัชรพล พวงมาเทศ 06306-0 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง) - MMT -R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110131-6 สุชาดา แสนทวี 06306-0 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง) - MMT -R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2230014-9 อนล ศรีวิชัย 06306-0 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง) - MMT -R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2020002-8 อนุพงษ์ ไขกล 06306-0 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง) - MMT -R คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ