เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการและข้อปฏิบัติ
ในการสอบสัมภาษณ์
1210186-1 ขวัญฤดี เย็นใจเฉื่อย 02105-3 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม - TE-Pow. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210187-9 เมธาสิทธิ์ กาวิละ 02105-3 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม - TE-Pow. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210679-5 วุฒิพงษ์ กลางณรงค์ 02105-3 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม - TE-Pow. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ