220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1210485-7 ชญานิษฐ์ เกิดโมลี 13101-2 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ม.6) - CIPE คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูกำหนดการ
1010009-7 ชเนตตี กาญจนคงคากุล 13101-2 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ม.6) - CIPE คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูกำหนดการ
1330001-7 ณปภา ยมจันทร์ 13101-2 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ม.6) - CIPE คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูกำหนดการ
1120007-8 อนุกูล ดำรงค์กูลสมบัติ 13101-2 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ม.6) - CIPE คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ดูกำหนดการ