โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน) ปีการศึกษา 2563
       ตัวอย่าง...  111000-0    
         
        และ/หรือ    นามสกุล  
         
       
                                                       
                          ค้นหาตามสาขาวิชา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
03001-0 เครื่องกล โปรแกรมภาษาไทย - M สอบผ่าน 168 คน      
03002-0 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาไทย - E สอบผ่าน 90 คน      
03003-0 โยธา โปรแกรมภาษาไทย - C สอบผ่าน 65 คน      
03004-0 เครื่องกล โปรแกรมภาษาอังกฤษ - M สอบผ่าน 21 คน      
03005-0 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมภาษาอังกฤษ - EP สอบผ่าน 49 คน      
03006-0 โยธา โปรแกรมภาษาอังกฤษ - C สอบผ่าน 25 คน      
ระดับปริญญาตรี 4 ปี / ปริญญาตรี 5 ปี
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
02101-2 วิศวกรรมเครื่องกล (ม.6) - TM สอบผ่าน 13 คน      
02101-3 วิศวกรรมเครื่องกล (ปวช.) - TM สอบผ่าน 12 คน      
02102-2 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (ม.6) - TP สอบผ่าน 2 คน      
02102-3 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ (ปวช.) - TP สอบผ่าน 6 คน      
02103-2 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ม.6) - TT-M สอบผ่าน 8 คน      
02103-3 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ปวช.) - TT-M สอบผ่าน 2 คน      
02104-2 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ม.6) - TT-E ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
02104-3 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ปวช.) - TT-E สอบผ่าน 6 คน      
02105-2 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) (ม.6) - TE-Pow. สอบผ่าน 3 คน      
02105-3 วิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง) (ปวช.) - TE-Pow. สอบผ่าน 5 คน      
02106-2 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) (ม.6) - TE-Elec. สอบผ่าน 4 คน      
02106-3 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) (ปวช.) - TE-Elec. สอบผ่าน 2 คน      
02107-2 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (ม.6) - TEE สอบผ่าน 5 คน      
02107-3 วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) (ปวช.) - TEE สอบผ่าน 10 คน      
02109-3 วิศวกรรมโยธาและการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) - CEE สอบผ่าน 20 คน      
02111-3 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) - CED สอบผ่าน 10 คน      
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
06101-2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ม.6) - IT สอบผ่าน 10 คน      
06101-3 เทคโนโลยีสารสนเทศ (ปวช.) - IT สอบผ่าน 8 คน      
06102-2 การจัดการอุตสาหกรรม (ม.6) - IM สอบผ่าน 2 คน      
06102-3 การจัดการอุตสาหกรรม (ปวช.) - IM ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
06103-2 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (ม.6) - TA ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
06103-3 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (ปวช.) - TA ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
06104-2 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (ม.6) - CA สอบผ่าน 4 คน      
06104-3 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (ปวช.) - CA สอบผ่าน 2 คน      
06105-2 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (ม.6) - INE ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
06105-3 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (ปวช.) - INE สอบผ่าน 1 คน      
06106-2 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (ม.6) - MM ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
06106-3 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต (ปวช.) - MM ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
 คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
14101-2 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ม.6) - BCom สอบผ่าน 5 คน      
14101-3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวช.) - BCom สอบผ่าน 2 คน      
14102-2 การบัญชี (ม.6) - BAcc สอบผ่าน 5 คน      
14102-3 การบัญชี (ปวช.) - BAcc สอบผ่าน 1 คน      
14103-2 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (ม.6) - BIBLA สอบผ่าน 50 คน      
14103-3 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (ปวช.) - BIBLA สอบผ่าน 2 คน      
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
17101-2 การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (ม.6) - TH สอบผ่าน 5 คน      
17101-3 การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม (ปวช.) - TH สอบผ่าน 2 คน      
17102-2 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (ม.6) - IBT สอบผ่าน 1 คน      
17102-3 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (ปวช.) - IBT สอบผ่าน 1 คน      
 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
16101-2 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (ม.6) - BBR สอบผ่าน 11 คน      
16101-3 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (ปวช.) - BBR สอบผ่าน 5 คน      
16102-2 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (ม.6) - BMS สอบผ่าน 10 คน      
16102-3 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (ปวช.) - BMS สอบผ่าน 5 คน      
 คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
13101-2 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ม.6) - CIPE สอบผ่าน 4 คน      
13101-3 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ปวช.) - CIPE ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
13102-2 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ม.6) - ETAM สอบผ่าน 3 คน      
13102-3 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ปวช.) - ETAM ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
13201-2 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ม.6) - CIPE สอบผ่าน 2 คน      
13201-3 กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม (ปวช.) - CIPE ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
13202-2 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ม.6) - ETAM ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
13202-3 เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ (ปวช.) - ETAM ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
04101-2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ม.6) - MA สอบผ่าน 18 คน      
04101-3 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ปวช.) - MA ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
04102-2 เคมีอุตสาหกรรม - IC สอบผ่าน 10 คน      
04104-2 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT สอบผ่าน 10 คน      
04105-2 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม - ET สอบผ่าน 5 คน      
04107-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ - IMI สอบผ่าน 8 คน      
04108-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม (ม.6) - IMI สอบผ่าน 8 คน      
04108-3 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม (ปวช.) - IMI ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
04109-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ (ม.6) - IMI สอบผ่าน 10 คน      
04109-3 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ (ปวช.) - IMI สอบผ่าน 8 คน      
04110-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ม.6) - CS สอบผ่าน 5 คน      
04111-2 วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรสองภาษา) (ม.6) - CSB สอบผ่าน 5 คน      
04114-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ม.6) - MC สอบผ่าน 8 คน      
04114-3 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวช.) - MC สอบผ่าน 1 คน      
04115-2 วิศวกรรมชีวการแพทย์ - BME สอบผ่าน 10 คน      
04117-2 ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุ - EPH ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
04118-2 ฟิสิกส์วิศวกรรม (หลักสูตรสองภาษา) แขนงวิชาวิศวกรรมนาโนและโฟโตนิกส์ - EPH สอบผ่าน 1 คน      
04120-2 วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ - MIEE สอบผ่าน 10 คน      
04121-3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม - ATI ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
04201-2 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ม.6) - MA สอบผ่าน 1 คน      
04201-3 คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ปวช.) - MA ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
04204-2 เทคโนโลยีชีวภาพ - BT สอบผ่าน 4 คน      
04207-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์ประยุกต์  - IMI สอบผ่าน 1 คน      
04208-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม (ม.6) - IMI สอบผ่าน 1 คน      
04208-3 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม (ปวช.) - IMI ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
04209-2 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ (ม.6) - IMI สอบผ่าน 9 คน      
04209-3 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์-กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ (ปวช.) - IMI สอบผ่าน 1 คน      
04214-2 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ม.6) - MC สอบผ่าน 1 คน      
04214-3 คณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ปวช.) - MC ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
01101-2 วิศวกรรมการผลิต (ม.6) - PE สอบผ่าน 20 คน      
01101-3 วิศวกรรมการผลิต (ปวช.) - PE สอบผ่าน 62 คน      
01102-2 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ม.6) - E-RE สอบผ่าน 33 คน      
01102-3 วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) (ปวช.) - E-RE สอบผ่าน 13 คน      
01103-2 วิศวกรรมเคมี - Ch.E สอบผ่าน 15 คน      
01104-2 วิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) - I-Ch.E สอบผ่าน 3 คน      
01105-3 วิศวกรรมเครื่องกล - ME สอบผ่าน 30 คน      
01106-3 วิศวกรรมการบินและอวกาศ - AE สอบผ่าน 15 คน      
01107-3 วิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ) - I-AE สอบผ่าน 1 คน      
01108-3 วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง/แขนงวิศวกรรมควบคุมอัตโนมัติ - EE สอบผ่าน 35 คน      
01109-2 วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม) (ม.6) - EE สอบผ่าน 15 คน      
01109-3 วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิศวกรรมโทรคมนาคม) (ปวช.) - EE สอบผ่าน 25 คน      
01110-3 วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) - E-EE สอบผ่าน 10 คน      
01111-2 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ม.6) - CprE สอบผ่าน 10 คน      
01111-3 วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ปวช.) - CprE สอบผ่าน 5 คน      
01112-2 วิศวกรรมโยธา (ม.6) - CE สอบผ่าน 10 คน      
01112-3 วิศวกรรมโยธา (ปวช.) - CE สอบผ่าน 5 คน      
01113-2 วิศวกรรมอุตสาหการ (ม.6) - IE สอบผ่าน 20 คน      
01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ (ปวช.) - IE สอบผ่าน 20 คน      
01114-2 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ม.6) - MHE สอบผ่าน 10 คน      
01114-3 วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (ปวช.) - MHE สอบผ่าน 8 คน      
01115-2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ม.6) - LE สอบผ่าน 20 คน      
01115-3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปวช.) - LE สอบผ่าน 10 คน      
01116-2 วิศวกรรมวัสดุ (ม.6) - MATE สอบผ่าน 20 คน      
01116-3 วิศวกรรมวัสดุ (ปวช.) - MATE สอบผ่าน 5 คน      
01117-2 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (ม.6) - I-IME สอบผ่าน 3 คน      
01117-3 วิศวกรรมวัสดุเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) (ปวช.) - I-IME ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
01118-3 วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน - IEE สอบผ่าน 40 คน      
01119-2 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (ม.6) - InSE สอบผ่าน 6 คน      
01119-3 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด (ปวช.) - InSE สอบผ่าน 8 คน      
01120-3 วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ) - I-ME สอบผ่าน 1 คน      
01215-2 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ม.6) - LE สอบผ่าน 21 คน      
01215-3 วิศวกรรมโลจิสติกส์ (ปวช.) - LE สอบผ่าน 2 คน      
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
12101-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ม.6) - EAet สอบผ่าน 5 คน      
12101-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ปวช.) - EAet สอบผ่าน 5 คน      
12102-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (ม.6) - EAet สอบผ่าน 5 คน      
12102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอัตโนมัติ - แขนงวิชาวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ (ปวช.) - EAet สอบผ่าน 3 คน      
12103-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ม.6) - MAet สอบผ่าน 6 คน      
12103-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ปวช.) - MAet สอบผ่าน 4 คน      
12104-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (ม.6) - MAet สอบผ่าน 2 คน      
12104-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (ปวช.) - MAet สอบผ่าน 1 คน      
12105-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี - CPet สอบผ่าน 4 คน      
12106-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ - MPet สอบผ่าน 4 คน      
12107-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมวัสดุและกระบวนการผลิต - แขนงวิชาวิศวกรรมโลหะการ  - MPet สอบผ่าน 3 คน      
12108-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (ม.6) - ILet สอบผ่าน 2 คน      
12108-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (ปวช.) - ILet สอบผ่าน 4 คน      
 คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D สอบผ่าน 35 คน      
11102-2 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (ม.6) - CI.D สอบผ่าน 5 คน      
11102-3 ออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเซรามิกส์ (ปวช.) - CI.D สอบผ่าน 5 คน      
11103-2 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ (ม.6) - AAP.D สอบผ่าน 40 คน      
11103-3 ศิลปประยุกต์และออกแบบผลิตภัณฑ์ (ปวช.) - AAP.D สอบผ่าน 6 คน      
11104-2 สถาปัตยกรรม (ม.6) - Arch. สอบผ่าน 30 คน      
11104-3 สถาปัตยกรรม (ปวช.) - Arch. สอบผ่าน 11 คน      
11105-2 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ม.6) - IDMB สอบผ่าน 32 คน      
11105-3 การจัดการงานออกแบบภายในและพัฒนาธุรกิจ (ปวช.) - IDMB สอบผ่าน 10 คน      
 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
05101-2 วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ - FSM สอบผ่าน 2 คน      
05102-2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ - IPD สอบผ่าน 2 คน      
05103-2 วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ - FSN สอบผ่าน 2 คน      
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
03101-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (ม.6) - TDET สอบผ่าน 5 คน      
03101-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (ปวช.) - TDET สอบผ่าน 9 คน      
03102-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (ม.6) - WDET สอบผ่าน 7 คน      
03102-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม (ปวช.) - WDET สอบผ่าน 14 คน      
03103-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่องจักรกล) (ม.6) - MDET (M) สอบผ่าน 15 คน      
03103-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่องจักรกล) (ปวช.) - MDET (M) สอบผ่าน 10 คน      
03104-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (ม.6) - AMET สอบผ่าน 11 คน      
03104-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (ปวช.) - AMET สอบผ่าน 11 คน      
03105-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (ม.6) - RAET สอบผ่าน 10 คน      
03105-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (ปวช.) - RAET สอบผ่าน 10 คน      
03106-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ม.6) - MTET สอบผ่าน 7 คน      
03106-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ปวช.) - MTET สอบผ่าน 11 คน      
03107-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ (ม.6) - PoET สอบผ่าน 13 คน      
03107-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ (ปวช.) - PoET สอบผ่าน 3 คน      
03108-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง) (ม.6) - PNET-PE สอบผ่าน 10 คน      
03108-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง) (ปวช.) - PNET-PE สอบผ่าน 5 คน      
03109-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม (ม.6) - ENET (T) สอบผ่าน 5 คน      
03109-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม (ปวช.) - ENET (T) สอบผ่าน 9 คน      
03110-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน (ม.6) - InET (F) สอบผ่าน 7 คน      
03110-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน (ปวช.) - InET (F) สอบผ่าน 3 คน      
03111-3 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี - CvET สอบผ่าน 20 คน      
03112-2 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (ม.6) - IPTM สอบผ่าน 25 คน      
03112-3 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (ปวช.) - IPTM สอบผ่าน 20 คน      
03113-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) (ม.6) - MDET (D) สอบผ่าน 11 คน      
03113-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) (ปวช.) - MDET (D) สอบผ่าน 3 คน      
03115-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (ม.6) - ENET (C) สอบผ่าน 5 คน      
03115-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาคอมพิวเตอร์ (ปวช.) - ENET (C) สอบผ่าน 10 คน      
03116-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเครื่องมือวัดฯ (ม.6) - ENET (I) สอบผ่าน 2 คน      
03116-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาเครื่องมือวัดฯ (ปวช.) - ENET (I) สอบผ่าน 5 คน      
03117-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (ม.6) - ENET (B) สอบผ่าน 6 คน      
03117-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (ปวช.) - ENET (B) สอบผ่าน 6 คน      
03118-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (ม.6) - ACET สอบผ่าน 10 คน      
03118-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (ปวช.) - ACET สอบผ่าน 10 คน      
03120-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต (ม.6) - InET (M) สอบผ่าน 5 คน      
03120-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต (ปวช.) - InET (M) สอบผ่าน 5 คน      
03201-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (ม.6) - TDET ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
03201-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ (ปวช.) - TDET สอบผ่าน 1 คน      
03203-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่องจักรกล) (ม.6) - MDET (M) สอบผ่าน 3 คน      
03203-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่องจักรกล) (ปวช.) - MDET (M) สอบผ่าน 1 คน      
03204-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (ม.6) - AMET สอบผ่าน 12 คน      
03204-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ (ปวช.) - AMET สอบผ่าน 4 คน      
03205-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (ม.6) - RAET สอบผ่าน 7 คน      
03205-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ (ปวช.) - RAET สอบผ่าน 1 คน      
03206-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ม.6) - MTET สอบผ่าน 10 คน      
03206-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ปวช.) - MTET สอบผ่าน 6 คน      
03207-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ (ม.6) - PoET สอบผ่าน 1 คน      
03207-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ (ปวช.) - PoET ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
03208-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง) (ม.6) - PNET-PE สอบผ่าน 7 คน      
03208-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง (วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง) (ปวช.) - PNET-PE สอบผ่าน 15 คน      
03209-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม (ม.6) - ENET (T) สอบผ่าน 3 คน      
03209-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม (ปวช.) - ENET (T) สอบผ่าน 1 คน      
03210-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน (ม.6) - InET (F) ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
03210-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการผลิตเครื่องเรือน (ปวช.) - InET (F) ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
03211-3 วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี - CvET สอบผ่าน 9 คน      
03212-2 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (ม.6) - IPTM สอบผ่าน 5 คน      
03212-3 การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ (ปวช.) - IPTM ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
03213-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) (ม.6) - MDET (D) สอบผ่าน 1 คน      
03213-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบฯ) (ปวช.) - MDET (D) ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
03218-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (ม.6) - ACET สอบผ่าน 18 คน      
03218-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (ปวช.) - ACET สอบผ่าน 7 คน      
03219-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(วิศวกรรมควบคุม) (สมทบพิเศษ) (ม.6) - PNET-CT สอบผ่าน 7 คน      
03219-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง(วิศวกรรมควบคุม) (สมทบพิเศษ) (ปวช.) - PNET-CT สอบผ่าน 15 คน      
03220-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต (ม.6) - InET (M) สอบผ่าน 10 คน      
03220-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ แขนงวิชาการจัดการกระบวนการผลิต (ปวช.) - InET (M) สอบผ่าน 3 คน      
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 - 3 ปี / ปริญญาตรีเทียบโอน 2 - 3 ปี
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
02301-0 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ - TCT-R สอบผ่าน 14 คน      
02304-0 วิศวกรรมไฟฟ้า (แขนงวิชาวิศวกรรมระบบไฟฟ้ากำลังและระบบควบคุม) - TTE-Pow.-T สอบผ่าน 10 คน      
02306-0 วิศวกรรมไฟฟ้า (อิเล็กทรอนิกส์) - TTE-Elec.-T สอบผ่าน 5 คน      
02308-0 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TTT-M-T สอบผ่าน 9 คน      
02309-0 วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ - TTT-E-T สอบผ่าน 2 คน      
02310-0 วิศวกรรมเครื่องกล - TTM - T สอบผ่าน 10 คน      
02311-0 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TTP - T สอบผ่าน 5 คน      
 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
06301-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITI-R สอบผ่าน 30 คน      
06302-0 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง) - CDM-R สอบผ่าน 2 คน      
06303-0 การจัดการอุตสาหกรรม  - IMT-R สอบผ่าน 5 คน      
06304-0 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรเทียบโอน 2 ปีครึ่ง) - TAT - R สอบผ่าน 1 คน      
06306-0 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต - MMT สอบผ่าน 3 คน      
06307-0 เทคโนโลยีสารสนเทศ - ITT-R ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
17301-0 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBTT-R สอบผ่าน 4 คน      
17302-0 การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม - THT-R ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
16301-0 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ - BMSs สอบผ่าน 16 คน      
16302-0 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ - BMSx ไม่มีผู้สอบผ่าน / ไม่มีผู้สมัคร    
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
04302-0 ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ - กลุ่มวิชาอุปกรณ์การแพทย์ - IMIs-R สอบผ่าน 13 คน      
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
01301-0 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด - InSE-R สอบผ่าน 42 คน      
01401-0 วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด - InSE-R สอบผ่าน 29 คน      
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รหัสสาขาวิชา รายชื่อสาขาวิชา ตรวจสอบรายชื่อ
03301-0 เทคโนโลยีการเชื่อม - WDT-R สอบผ่าน 22 คน      
03302-0 เทคโนโลยีการเชื่อม - WDT-T สอบผ่าน 5 คน      
03304-0 เทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบเครื่องกล) - MDT-T สอบผ่าน 31 คน      
03305-0 เทคโนโลยีเครื่องกล (ออกแบบแม่พิมพ์) - TDT-T สอบผ่าน 15 คน      
03310-0 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง - PNT-R สอบผ่าน 55 คน      
03311-0 เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง - PNT-T สอบผ่าน 27 คน      
03312-0 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องมือวัดและควบคุม) - EIT-R สอบผ่าน 9 คน      
03314-0 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม) - ETT-R สอบผ่าน 12 คน      
03316-0 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (คอมพิวเตอร์) - ECT-R สอบผ่าน 5 คน      
03318-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ  - TDET-R สอบผ่าน 28 คน      
03320-0 เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ - MtT - R สอบผ่าน 10 คน      
03321-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (สร้างเครื่องจักรกล) - MDET (M) - 2R สอบผ่าน 20 คน      
03322-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมการออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล (ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องจักรกล) - MDET (D) - 2R สอบผ่าน 25 คน      
03325-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ - RAET - 2R สอบผ่าน 27 คน      
03326-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์  - AmET-2R สอบผ่าน 31 คน      
03327-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ - RAET - 2T สอบผ่าน 4 คน      
03420-0 เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ - MtT - R สอบผ่าน 1 คน      
03423-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง - PnET (PE) สอบผ่าน 20 คน      
03426-0 เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ - AmET-2R สอบผ่าน 9 คน