220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
2110278-5 ชัยวัฒน์ สุขนิตย์ 02311-0 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TTP - T คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110212-4 ธรรมนูญ รุจิญาติ 02311-0 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TTP - T คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110258-7 พงศ์พัชรา บุญมี 02311-0 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TTP - T คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110035-9 วุฒิราช เอมอ่อน 02311-0 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TTP - T คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110195-1 ศุภโชค เขียวระวงค์ 02311-0 วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ - TTP - T คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ดูกำหนดการ