220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1610055-4 ชัชฎาภรณ์ กลางประพันธ์ 14102-3 การบัญชี (ปวช.) - BAcc คณะบริหารธุรกิจและศึกษาทั่วไป ดูกำหนดการ