220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1610132-1 ชวัลลักษณ์ หล่อเจริญกุล 16101-3 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (ปวช.) - BBR คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610058-8 ณัฏฐนิชย์ จันทร์สุหร่าย 16101-3 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (ปวช.) - BBR คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610089-3 ธนินทร์ หลำรอด 16101-3 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (ปวช.) - BBR คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610050-5 ธนิสร เหรียญทอง 16101-3 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (ปวช.) - BBR คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610046-3 อัมรินทร์ รุ่งเรือง 16101-3 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (ปวช.) - BBR คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ