220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1410124-0 papanant choratn 16101-2 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (ม.6) - BBR คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610045-5 กุลิสรา พฤกษะริน 16101-2 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (ม.6) - BBR คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610085-1 ณัฐวรรณ ส่งเสริม 16101-2 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (ม.6) - BBR คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610179-2 นิตยา เถ้าปาลี 16101-2 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (ม.6) - BBR คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610185-9 นิธิกร โสดา 16101-2 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (ม.6) - BBR คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610013-3 พิทวัส บุญสงค์ 16101-2 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (ม.6) - BBR คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010094-9 พิมวิภาวี ฉลองสิริสกุล 16101-2 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (ม.6) - BBR คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610091-9 ภัทรจิรา ทิพย์อักษร 16101-2 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (ม.6) - BBR คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610118-0 ภูรินท์ ธารธรรมวงศ์ 16101-2 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (ม.6) - BBR คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610022-4 วรารัตน์ โอฬารกิจเจริญ 16101-2 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (ม.6) - BBR คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610057-0 ศศิธร ภูยาธร 16101-2 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ (ม.6) - BBR คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ