221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1620004-0 ลลนา สุขรักษ์ 06105-3 วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย (ปวช.) - INE คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ