220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1010194-7 ถวัลย์วัฒน์ สุภาชาติ 03206-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ม.6) - MTET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010353-9 ธนกร ศรีใจมั่น 03206-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ม.6) - MTET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010138-4 ธนกฤต เอกนภากุล 03206-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ม.6) - MTET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010107-9 ธีรกานต์ ครุฑใจกล้า 03206-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ม.6) - MTET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010089-9 พิชชาภา ภมรสูตร 03206-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ม.6) - MTET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1310154-8 เพชรภูมิ ปานเพชร 03206-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ม.6) - MTET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010170-7 ภัทรพล ศิริพันธุ์ 03206-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ม.6) - MTET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110265-4 ศศิธร หาญโชติพันธุ์ 03206-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ม.6) - MTET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210445-1 ศาสตรพล ชิดปราง 03206-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ม.6) - MTET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1010209-3 ศุภกร สุบงกฎ 03206-2 เทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ (ม.6) - MTET วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ