221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
2010017-8 ชยันธร สงวนตระกูล 17301-0 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBTT-R คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูกำหนดการ
2030001-8 ฤทธิชัย เศกสรรค์ 17301-0 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBTT-R คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูกำหนดการ
2420001-6 ลลิตา จะแจ้ง 17301-0 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBTT-R คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูกำหนดการ
2010026-9 วาสนา จันทร์พราหมณ์ 17301-0 บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า - IBTT-R คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ดูกำหนดการ