221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1610183-4 นริศรา บำรุงจิต 16102-3 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (ปวช.) - BMS คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1110645-7 พีรณัฐ โฆษะครรชิต 16102-3 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (ปวช.) - BMS คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1310165-4 แพรพลอย โพธิ์ขาว 16102-3 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (ปวช.) - BMS คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1610146-1 วรินทร คงทน 16102-3 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (ปวช.) - BMS คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1410079-6 สุกานดา บัวบาน 16102-3 การบริหารอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ (ปวช.) - BMS คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ