220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
2110239-7 จรัสศรี จักษุอินทร์ 03320-0 เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ - MtT - R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110199-3 จิรายุทธ วงษ์ทองคำ 03320-0 เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ - MtT - R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2130001-7 ชินดนัย ธรรมโชติ 03320-0 เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ - MtT - R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110036-7 ธนวัฒน์ สิงห์คำ 03320-0 เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ - MtT - R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110040-9 นิธิศ ชิตเจริญ 03320-0 เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ - MtT - R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110207-4 บัณฑิต เหล่าประทุม 03320-0 เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ - MtT - R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110142-3 พิทวัส วิไลวรรณาภรณ์ 03320-0 เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ - MtT - R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110192-8 สรายุทธ สุ่มงาม 03320-0 เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ - MtT - R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110039-1 สิทธิโชค ไชยมาตย์ 03320-0 เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ - MtT - R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110204-1 เอกมงคล ต้อมคำ 03320-0 เทคโนโลยีแมคคาทรอนิกส์ - MtT - R วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ