220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
2120006-8 จิราพัฒน์ รวดเร็ว 06306-0 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต - MMT คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2110109-2 ภานุวัฒน์ จันทาบุตร 06306-0 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต - MMT คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
2120010-0 สุรศักดิ์ สรวมศริ 06306-0 เทคโนโลยีเครื่องกลและกระบวนการผลิต - MMT คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ