221
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1130015-9 ธีรศักดิ์ โหนแหย็ม 12104-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ - แขนงวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (ปวช.) - MAet คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ดูกำหนดการ