220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1210087-1 จันจิรา อีดส์ 03117-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (ปวช.) - ENET (B) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210313-1 ณัฐพล จงไกรจักร 03117-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (ปวช.) - ENET (B) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210165-5 ณัฐวุฒิ ถิ่นสุวรรณ์ 03117-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (ปวช.) - ENET (B) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210017-8 ถิรดา บัวระภา 03117-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (ปวช.) - ENET (B) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210206-7 ธันยธรณ์ สังข์เรืองรุ่ง 03117-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (ปวช.) - ENET (B) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210732-2 ปรีชา กองสีทา 03117-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาวิชาการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์ (ปวช.) - ENET (B) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ