220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1110653-1 กฤตยชญ์ เจนกฤติยา 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ (ปวช.) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110025-2 คุณธรรม รุ่งเรือง 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ (ปวช.) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110163-1 ชญานนท์ ยังเจริญ 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ (ปวช.) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110206-8 ชนัตถ์ ดอกจอก 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ (ปวช.) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110301-7 ญาดา ขวดแก้ว 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ (ปวช.) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110569-9 ณัชพล ศรีสะเทือน 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ (ปวช.) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110552-5 ณัฌฐกฤษต์ สมบัติอำนวยโชค 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ (ปวช.) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110535-0 ตราบนาน สุขเรือน 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ (ปวช.) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110671-3 ธนภัทร จันทร์ทอง 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ (ปวช.) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110665-5 ธีรภัทร สมนาม 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ (ปวช.) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110487-4 นรวิชญ์ เจนวาริน 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ (ปวช.) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110186-2 เนติ มณีเจริญ 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ (ปวช.) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110594-7 พชร อยู่ปาน 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ (ปวช.) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110392-6 พลวิชญ์ นามถมยา 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ (ปวช.) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110220-9 พัทธนันท์ โสตถิสารากร 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ (ปวช.) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110115-1 พิตรพิบูล มหัทธนานนท์ 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ (ปวช.) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110155-7 สิทธิชัย ทองดี 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ (ปวช.) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110023-7 สิรภพ มสุการัตน์ 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ (ปวช.) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110324-9 อัครวินท์ ฤทธิ์แรงกล้า 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ (ปวช.) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ
1110486-6 อำนาถ ศรสุริยา 01113-3 วิศวกรรมอุตสาหการ (ปวช.) - IE คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดูกำหนดการ