221
 



เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1410058-0 กมลชนก ปัญญานะ 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410157-0 กรดนัย บวรสาโชติ 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1710001-7 กวินธิดา ทัพน้อย 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410182-8 กัลย์รวี จันทร์ชูกลิ่น 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410168-7 กานต์ธิดา เกิดวัดวัง 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410025-9 เกสรา สุขสวัสดิ์ 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410140-6 ขวัญพิชชา เยาวกรณ์ 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410076-2 จิรพัฒน์ วุ่นพ้วน 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410192-7 เจตวีร์ ศรีนวล 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410158-8 ชนิษฐา บุนนาค 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410064-8 ฐิติกร กาวิชัย 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410073-9 ณัฐวุธ อันโน 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410050-7 ดลพงศ์ จรดล 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410164-6 ตลับพลอย โตเข็ม 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410023-4 ธมนวรรณ เฮงพร้อม 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410044-0 ธวัลณรักษ์ กุลสุวรรณ์ 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410091-1 ธันยพร แผ่นสุวรรณ 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410219-8 นภัสรพี ชัยนารถวรกุล 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410011-9 นิจวรีย์ เนรัญชร 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410004-4 บัณฑิญา เถียรถาวร 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410037-4 บัณฑิตา สินเจริญ 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410139-8 เบญญาภา ใยชื่น 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410160-4 ปภาณ ประทุมรัตน์ 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410236-2 ปุณณพัฒน์ ปาณปุณณัง 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410005-1 ปุณยาภรณ์ สุขนนท์ 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410214-9 พุธิตา ชึรัมย์ 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410015-0 ภณิดา สิงห์ทอง 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410098-6 รสรินทร์ โคสี 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410092-9 รัชฎากรณ์ อิ่มเอิบ 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410045-7 รินรดา ฤทธิราตรี 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410043-2 วรัญชลี บุระวงศ์ 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410166-1 วริศ ธรรมศักดิ์ 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410049-9 ศรุตา มัดตาเฮด 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410165-3 สุธิดา นางาม 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ
1410183-6 อภิญญา กสิวัตร์ 11101-2 ออกแบบภายใน - Int.D คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ ดูกำหนดการ