220
 เลขที่สมัครสอบ ชื่อ นามสกุล สาขาวิชา ชื่อสาขา คณะ กำหนดการสอบสัมภาษณ์
และตรวจสุขภาพ
1210664-7 ชญานิษฐ์ แก้วนวม 03109-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม (ปวช.) - ENET (T) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210452-7 ชนันยา ผลสว่าง 03109-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม (ปวช.) - ENET (T) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210710-8 ชยานันต์ พ่วงสุข 03109-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม (ปวช.) - ENET (T) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210628-2 ชุติธัช พรมชัยสงค์ 03109-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม (ปวช.) - ENET (T) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210649-8 ถิรวุฒิ วันดี 03109-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม (ปวช.) - ENET (T) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210500-3 บุณยมิน ขำขจร 03109-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม (ปวช.) - ENET (T) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210167-1 ปัณณธร วงศ์ไพโรจน์กุล 03109-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม (ปวช.) - ENET (T) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210479-0 อรวรรณ ภูมิสาร 03109-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม (ปวช.) - ENET (T) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ
1210501-1 อารยา คงนุช 03109-3 เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ แขนงวิชาโทรคมนาคม (ปวช.) - ENET (T) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดูกำหนดการ